Skip to content

Polityka prywatności

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA CHARAKTER INFORMACYJNY, CO OZNACZA ŻE NIE JEST ONA ŹRÓDŁEM OBOWIĄZKÓW DLA KLIENTÓW.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) jest Aleksandra Mieszko-Żołądek , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ABP Marketing Agency Aleksandra Mieszko-Żołądek z siedzibą przy ul. Kościuszki 68/5 , 82-300 Elbląg,  nr NIP 578 302 03 51.

ZASADY OCHRONY DANYCH  OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe mając przede wszystkim na celu ochronę danych osobowych oraz poszanowanie praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą, w szczególności stosuje następujące zasady:

 • Zasadę legalności – zgodnie z którą dane przetwarzane są wyłącznie zgodnie z prawem, w oparciu o właściwą podstawę prawną wynikającą z RODO;
 • Zasadę celowości – zgodnie z którą dane przetwarzane są wyłącznie w celu, w jakim zostały prawidłowo zebrane;
 • Zasadę adekwatności – zgodnie z którą przetwarzane są wyłącznie dane niezbędne do spełnienia celu przetwarzania;
 • Zasadę merytorycznej poprawności – zgodnie z którą przetwarzane są w szczególności dane zgodne ze stanem faktycznym;
 • Zasadę rozliczalności – zgodnie z którą dane przetwarzane są w sposób umożliwiający wykazanie zgodności przetwarzania z prawem;
 • Zasadę przejrzystego przetwarzania – zgodnie z którą dane przetwarzane są w sposób transparentny dla osób, których dane dotyczą.

 1. Jako właściciel strony internetowej i administrator danych osobowych informuję, że sprawą najwyższej wagi jest dla mnie ochrona prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników bezpośrednio    mi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych.
 2. Moja firma oraz firmy, które ze mną współpracują należycie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Wszystkie pomieszczenia, w których przetwarzane są dane osobowe, są zabezpieczone przy użyciu drzwi zamykanych na klucz lub inny rodzaj zamka zapewniający dostęp do pomieszczenia tylko osobom wyposażonym w klucz lub właściwe urządzenia lub informacje dostępowe.
 3. Dane osobowe zapisane na trwałych nośnikach, a w szczególności na papierze, przechowuję wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby niepowołane.
 4. Dokumenty i nośniki zawierające dane osobowe niszczone są w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, szczególności przy użyciu dedykowanych do tego niszczarek, spełniających właściwe normy bezpieczeństwa.
 5.  Dostęp do urządzeń teleinformatycznych służących do przetwarzania danych osobowych (w szczególności komputerów osobistych, smartfonów, tabletów) zabezpieczony jest przy użyciu loginu (identyfikatora) i hasła.
 6. Urządzenia teleinformatyczne posiadają zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe, a systemy i oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane – celem zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem przy użyciu oprogramowania szpiegującego.
 7. Gromadzę tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieram i nie przetwarzam danych nadmiarowych zgodnie z zasadą minimalizacji danych.
 8. Gromadzone przeze mnie dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez moją firmę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 9. Mogę przetwarzać Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email) na podstawie zawartej z Państwem umowy ponieważ są one niezbędne w celu wywiązania się z zawartej umowy oraz świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 10. W przypadku zawarcia umowy celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy dot. świadczenia usług.
 11. Państwa dane osobowe wskazane powyżej mogą być również przetwarzane przeze mnie na podstawie mego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przeze mnie usług oraz dochodzenia roszczeń.
 12. Mogę również przetwarzać Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, jednakże wtedy przetwarzamy je jedynie w zakresie imienia, nazwiska,  adresu email, SMS, wiadomość w komunikatorach typu Messenger etc. Zgodę taką wyrażają Państwo poprzez przekazanie mi swoich danych za pośrednictwem formularzy elektronicznych znajdujących się na mojej stronie internetowej.
 13. Podkreślam, że Państwa dane mogą być udostępniane przeze mnie innym podmiotom, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego zrealizowania usług.
 14. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne na potrzeby komunikacji z Państwem, a w przypadku zdecydowania się na świadczenie przeze mnie usług są one również niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy.
 15. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.
 16. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia umowy oraz świadczenia usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przeze mnie świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.
 17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie usług, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będę mogła się z Państwem skontaktować ani przesyłać do Państwa oferty. 
 18. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu ze względu na czas przedawnienia.
 19. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Państwa dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
 20. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia przez Państwa zgody.
 21. Jeżeli korzystają Państwo z usługi elektronicznej, Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas trwania usługi oraz do 3 lat od jej zakończenia.
 22. Dane osobowe przetwarzam do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zbieram dane osobowe swoich użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
 2. Zbieram za pośrednictwem serwisu internetowego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, oraz informacje niezbędne do dokonania lub zwrotu płatności (przykładowo nr konta bankowego lub nr karty kredytowej/innej karty płatniczej)
 3. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby:
  • Wykonania zawartej umowy,
  • Realizacji zamówień
  • potwierdzenia dokonania lub zwrotu opłaty (nr konta bankowego/nr karty płatniczej),
  • komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,
  • marketing bezpośredni (np. polegający na telefonicznym informowaniu o ofertach Administratora),
  • Świadczenia oferowanych usług,
  • wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP) oraz wypełniania innych obowiązków prawnych.

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
  • żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,
  • dostępu i wglądu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,
  • czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania
  • żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też jego ograniczenie,
  • wycofania wszelkich udzielonych zgód.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać email na adres kontakt@abpmarketing.pl

 1. Po otrzymaniu prośby dotyczącej zaprzestania przetwarzania, usunięcia danych lub ich zmiany, oraz przed wykonaniem danej operacji, dokonam weryfikacji i potwierdzenia żądania kontaktując się z Użytkownikiem jednym z dostępnych kanałów komunikacji celem uzyskania niebudzącej wątpliwości informacji o tym że żądanie pochodzi od osoby, której dane dotyczą..
 2. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Bez wyraźnej zgody Użytkowników, nie udostępniam danych osobowych firmom czy osobom trzecim, celem wykorzystania ich dla własnych celów. Podkreślić należy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Przekazane mi dane osobowe mogą być natomiast powierzone podmiotom trzecim, współpracującym z moją firmą. W szczególności są to:
  • dostawcy usług utrzymania i rozwoju  naszego serwisu internetowego
  • dostawcy poczty elektronicznej,
  • podmioty obsługi klienta
  • podmioty obsługi finansowo-księgowej.
  • Firmy kurierskie
  • Podmioty pośredniczące w płatnościach
 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów, zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez naszą firmę. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktu do koszyka;
 4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art.  173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
 2. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenie, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń(art.6 ust.1lit.f RODO)
 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? Napisz na adres e-mail: kontakt@abpmarketing.pl